Disclamer | Privacy/AVG | Algemene Voorwaarden

Welkom op mijn website. Op al mijn producten en diensten zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing.


Disclamer:
✓ Alle informatie op deze webpagina bevat algemene informatie en is bedoeld voor persoonlijk en algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ik span mij in om de informatie op deze webpagina’s zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
✓ Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
✓ Alle op deze website vermelde informatie en/of materiaal behoort uitsluitend toe aan mij. Hiertoe inbegrepen behoren het ontwerp, lay-out, logo’s, foto’s en grafische weergaven. Het kopiëren of gebruiken hiervan dan wel het gebruik van de website in het algemeen zonder hiervoor vooraf uitdrukkelijke toestemming van mij te hebben verkregen, is ten strengste en bij wet verboden.
✓ U kunt deze websites bezoeken zonder mij mede te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij ik informatie van u nodig heb om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen of een inschrijving vast te leggen. Hiervoor hanteer ik mijn privacyreglement conform de Wet AVG (per 25 mei 2018).
✓ De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Ik span mij in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) onbeschikbaarheid.
✓ Vrijuit Leven is actief als aanbieder van  coaching voor stiefmoeders, workshops en trainingen op het gebied van persoonlijke groei, zingeving binnen samengestelde gezinnen.
✓ Het auteursrecht op deze website berust bij Els Edelbroek of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan vrijuit Leven. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Els Edelbroek.
✓ Verwijzingen naar andere website(s) welke op mijn pagina’s vermeld staan zijn uitsluitend bedoeld ter informatie verstrekking. Ik neem hiervoor geen enkele verantwoording en u gaat hiermee akkoord in de gevallen waarvan u gebruikt maakt van links en/of doorverwijzingen.

Onder voorbehoud van alle rechten.
Vrijuit Leven
Els Edelbroek
info@vrijuitleven.nu
www.vrijuitleven.nu

Privacybeleid

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door Els Edelbroek namens Vrijuit Leven, gevestigd aan de Hunze 4, 3448XH Woerden. Els Edelbroek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: De Hunze 4, 3448 XH Woerden. +316 15611554 www.vrijuitleven.nu
Els Edelbroek is de Functionaris Gegevensbescherming van Vrijuit Leven, zij is te bereiken via info@vrijuitleven.nu

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Vrijuit Leven verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens zoals E-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en geslacht
 • Gezinssituatie/samenstelling (huidig en gezin van herkomst)
 • Mentale en fysieke gezondheidsgegevens, therapeutische achtergronden
 • Persoonlijke ontwikkeling (karaktereigenschappen, communicatie, denkpatroon, trauma’s)
 • Loopbaanontwikkeling
 • Leeftijd analyse
 • Overige persoonsgegevens die u actief versterkt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Vrijuit Leven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@vrijuitleven.nu , dan verwijderen wij die informatie.
Vrijuit Leven verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Je de mogelijkheid bieden aan te melden voor de nieuwsbrief en het verzenden hiervan
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Je de mogelijkheid bieden een account aan te kunnen maken
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Vrijuit Leven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Hiervoor hanteren wij een bewaartermijn van 5 kalenderjaren na de laatste afspraak.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vrijuit Leven verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechtelijk bevel. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals een administratiekantoor en/of IT-leveranciers.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door cloud providers. Vrijuit Leven bewaart geen persoonsgegevens in de cloud.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vrijuit Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vrijuitleven.nu

Cookies of vergelijkbare technieken
Vrijuit Leven gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internebrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vrijuit Leven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vrijuitleven.nu Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met het nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (burger service nummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Vrijuit Leven
t.a.v. Els Edelbroek
De Hunze 4,
3448 XH Woerden
of aan info@vrijuitleven.nu


Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast.
Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 september 2019
Algemene Voorwaarden
Op al mijn producten en diensten zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing.


 

Vrijuit Leven
0

Your Cart